Deklaracja dostępności


Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.barometrzawodow.pl


Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Barometr zawodów.

  • Data publikacji strony internetowej: 2010-01-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-22.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Powody braku spełniania wymagań

  • Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, forma graficzna (plakat A4) uniemożliwia zastosowanie wytycznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-16.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-28.

Skróty klawiaturowe

  • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Antończak-Świder, katarzyna.antonczak-swider@wup-krakow.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 12 619 85 31 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Masz prawo zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu oraz wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie. Twoje żądanie powinno zawierać:

Twoje dane kontaktowe,
wskazanie elementu strony, którego dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej dla Ciebie formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy, udostępnienia informacji w formie alternatywnej.

Mamy obowiązek spełnić żądanie najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności lub dostępu alternatywnego nie będzie możliwe, poinformujemy Cię o tym niezwłocznie. Termin realizacji żądania nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargę na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania możesz złożyć do Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie:
osobiście w siedzibie Urzędu na placu Na Stawach 1, 30-107 Kraków, w punkcie informacyjnym na parterze, w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku.
za pomocą poczty elektronicznej, przesyłając na adres kancelaria@wup-krakow.pl
pocztą na adres Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, pl. Na Stawach 1, 30-107 Kraków.
Skargę możesz także złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna siedzib, oddziałów i biur projektów została opisana w deklaracji dostępności strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie na wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

brak